Onderzoeksresultaten Brussel

Leerlingentellingen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie vraagt tweemaal per schooljaar leerlinggegevens op van het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Scholen geven informatie over het leerlingenaantal, maar ook om enkele achtergrondgegevens zoals woonplaats, culturele achtergrond en gebruikelijke gezinstaal. Op deze manier kunnen kwantitatieve en kwalitatieve verschuivingen in het leerlingenbestand in kaart worden gebracht.

Taalbarometer

BRIO, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum, ontwikkelde de taalbarometer om het taalbeeld van Brussel op te volgen. Op basis van een representatieve steekproef bij 2 500 Brusselaars wordt gepeild naar hun taalkennis, taalgebruik en taalattitudes.

De resultaten van de taalbarometer

Welzijnsbarometer

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad presenteert jaarlijkse een Welzijnsbarometer of Armoederapport. Dit rapport geeft een stand van zaken over armoede in de hoofdstad. Gegevens over o.a. werkloosheidsgraad, gemiddeld inkomen, huisvesting, gezondheid, scholing etc. worden gebundeld en gepubliceerd.

De welzijnsbarometer 2013 vind je hier