School als brug tussen laaggeletterde ouders en basiseducatie...

laaggeletterd

Donderdag 11 december 2014 organiseerde OCB-VBB een directienamiddag voor Brusselse scholen van het basisonderwijs. Het centrale thema van deze namiddag was ‘laaggeletterdheid’. Hieronder vindt u enkele kernideeën die aan bod kwamen…

We weten dat scholen en leerkrachten vaak in contact komen met laaggeletterde ouders, zonder zich hier altijd bewust van te zijn.  Het centrum voor basiseducatie Brusselleer wil daarom scholen en leerkrachten begeleiden in het herkennen en het ondersteunen van laaggeletterde ouders.

Geletterdheid wordt vaak nog verward met alfabetisme, maar houdt veel meer in. Geletterd zijn is over de kennis en vaardigheden beschikken die nodig zijn voor het dagelijks functioneren. Geletterdheid helpt mensen om te functioneren in de maatschappij en in deze maatschappij ‘mee’ te zijn en ‘bij’ te blijven. 

Laaggeletterden zijn niet noodzakelijk laaggeschoold, maar ze hebben moeite om meerdere gegevens op te sporen in een tekst en om er eenvoudige gevolgen uit te trekken, ze zijn niet vaardig in het omgaan met numerieke of grafische gegevens, ze beschikken over onvoldoende ICT-vaardigheden,…  Bijgevolg zijn laaggeletterden afhankelijk van anderen in het dagelijks leven en hebben zij bijvoorbeeld hulp nodig van een derde om uit een bijsluiter te kunnen afleiden hoeveel pillen ze aan hun kind per dag mogen geven. Laaggeletterden ondervinden niet enkel moeilijkheden op vlak van het eigen functioneren, maar hebben het ook moeilijker om hun kind te kunnen volgen op school.

Volgens Europees onderzoek in Vlaanderen is 15 % van de volwassenen laaggeletterd. Dit cijfer is wellicht een onderschatting van het werkelijke aantal en in Brussel is het aantal laaggeletterden wellicht nog hoger dan in Vlaanderen.  

Leerkrachten en directies kunnen een belangrijke rol spelen in het herkennen van laaggeletterden en in het doorverwijzen van laaggeletterden naar het cursusaanbod van de centra voor basiseducatie (voor Brussel is dit CBE Brusselleer). Daarom werd in deze bijeenkomst ruim stilgestaan bij een ‘knipperlichtenlijst’ die leerkrachten en directies kunnen hanteren om laaggeletterdheid te herkennen.

Ook het vernieuwde scholenproject van Brusselleer, dat in opdracht van de VGC en in samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel geheroriënteerd wordt,  kwam aan bod op deze directienamiddag.  Via lesmodules op school wil het scholenproject van Brusselleer de competenties van laaggeletterde ouders versterken om de onderwijsloopbaan van hun kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.  Het project wil enerzijds inzetten op het verhogen van de zelfredzaamheid van deze ouders op school en anderzijds op het ontwikkelen van onderwijsondersteunend gedrag.