Brede School

Brede Scholen ontdekken hoe ze nog krachtigere netwerken kunnen uitbouwen. Lees het verslag van de vorming 'Kijk eens over het muurtje' van maart 2019 (PDF 1.04MB).

Opgroeien in Brussel is complex. Diversiteit, sociale ongelijkheid, meertaligheid en armoede hebben een grote impact op het  leven van kinderen en jongeren.  Om hen voldoende voor te bereiden op het leven in een grootstad is er nood aan een integrale en gecoördineerde samenwerking  tussen partners uit verschillende sectoren (onderwijs, sport, welzijn, cultuur…).

In een Brede School werken organisaties uit verschillende sectoren samen met één of meer scholen. Hun samenwerking krijgt vorm vanuit de noden en tekorten, de talenten en mogelijkheden van kinderen en jongeren in de stad.  Scholen, organisaties, ouders en buurt slaan de handen in elkaar om een brede leer- en leefomgeving te creëren waarin álle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen krijgen.

Op 16 december 2010 keurde het College van de VGC een visietekst Brede School (PDF 70,9 KB) goed. De VGC implementeert en verankert deze visie door bovenlokale communicatie en lokale coördinatie mogelijk te maken en door subsidies toe te kennen aan Brede Scholen in Brussel. Meer informatie over regelgeving en subsidies vind je op de VGC-website.

Platform Brede School Brussel

Het Platform Brede School Brussel binnen het Onderwijscentrum Brussel zorgt voor ondersteuning en kwaliteitsbewaking van de lokale Brede Scholen in Brussel.

Coaching en begeleiding

De Brusselse bredeschoolcoördinatoren kunnen rekenen op:

Studie en ontwikkeling

Expertiseontwikkeling over Brede School komt de kwaliteit van de Brusselse Brede Scholen ten goede. Concreet gaat het over:

  • instrumenten en materialen uitwerken voor het proces van kwaliteitsverbetering in de Brede Scholen
  • Brusselse bredeschoolexpertise en praktijkvoorbeelden verzamelen

Bovenlokale samenwerking

De bovenlokale samenwerking van de Brede Scholen in Brussel krijgt vorm door:

  • structurele samenwerking met de transversale werkgroep Brede School binnen de VGC
  • expertise-uitwisseling met Brusselse bovenlokale partnerorganisaties
  • aanbod op vraag van (groepen) geïnteresseerden en betrokkenen bij de uitbouw van Brede Scholen

Het Platform Brede School Brussel werkt samen met expertisecentra en andere betrokkenen bij Brede School: