Brede School en breed leren

Breed leren

Kinderen en jongeren leren altijd en overal. Breed leren is altijd leren: op school én na de schooluren. Maar breed leren is meer. Het is verbindingen leggen tussen wat je op school leert met de wereld daarbuiten. Breed leren is binnenschools en buitenschools leren.

Op zoek naar activiteiten voor je klas in Brussel? Dit vind je op ons online platform:

Klas in Brussel

Brede school

In een Brede School werken organisaties uit verschillende sectoren samen met één of meer scholen. Hun samenwerking krijgt vorm vanuit de noden en tekorten, de talenten en mogelijkheden van kinderen en jongeren in de stad.  Scholen, organisaties, ouders en buurt slaan de handen in elkaar om een brede leer- en leefomgeving te creëren waarin álle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen krijgen.

Ondersteuning Brede School Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel zorgt voor ondersteuning en kwaliteitsbewaking van de lokale Brede Scholen in Brussel.

In onze ondersteuningstool Brede School vind je alle informatie over Brede Scholen, tips & tricks en praktijkvoorbeelden. Een onmisbaar instrument voor elke bredeschoolcoördinator:

Ondersteuningstool Brede School

Coaching op maat

Een bredeschoolondersteuner van het Onderwijscentrum Brussel werkt samen met de lokale coördinator een ondersteuningstraject uit op maat van de Brede School met als doel deze te ondersteunen in het proces van kwaliteitsontwikkeling. Vertrekpunt daarbij zijn de uitdagingen en ambities van de lokale Brede School.

De ondersteuningsinhouden situeren zich binnen één of meerdere pijlers van het referentiekader en de VGC-visietekst: proces, visie en praktijk van de Brede School. Deze ondersteuningsinhouden en de wederzijdse verwachtingen tussen OCB en de Brede School komen in het begeleidingsplan.

Groepsaanbod Brede School Brussel

Brede Scholen hebben diverse professionaliseringsnoden. Daarom maken we een onderscheid tussen het basisaanbod, een vast aanbod en een keuzeaanbod voor alle Brede Scholen.

De aanstelling van een nieuwe coördinator, samenwerking met nieuwe partners of nieuwe stuurgroepleden vragen belangrijke inspanningen van het bredeschoolnetwerk. Met het basisaanbod specifiek voor startende bredeschoolcoördinatoren, nieuwe partners of nieuwe stuurgroepleden, wil het Onderwijscentrum Brussel inspelen op deze uitdaging.

Het vast aanbod behandelt belangrijke thema’s voor alle Brusselse Brede Scholen. Het programma van het keuzeaanbod biedt een greep uit diverse thema’s en praktijken waar Brede Scholen op intekenen op basis van hun noden.

Het groepsaanbod richt zich in de eerste plaats tot bredeschoolcoördinatoren. Zij kunnen ook bredeschoolpartners uitnodigen om deel te nemen aan een aantal activiteiten. Zo kan een kerngroep uit de Brede School zich tijdens de vorming verdiepen in specifieke thema’s en de vertaalslag maken naar de lokale context. Om organisatorische redenen kunnen maximaal 2 partners per Brede School deelnemen.

Alle activiteiten vinden plaats in het Onderwijscentrum Brussel (Marcqstraat 16, 1000 Brussel), tenzij anders vermeld of door een aanpassing wegens de coronamaatregelen.

Studie en ontwikkeling

Expertiseontwikkeling over Brede School komt de kwaliteit van de Brusselse Brede Scholen ten goede. Concreet gaat het over:

  • instrumenten en materialen uitwerken voor het proces van kwaliteitsverbetering in de Brede Scholen
  • Brusselse bredeschoolexpertise en praktijkvoorbeelden verzamelen

Brede School Brussel

Op 16 december 2010 keurde het College van de VGC een visietekst Brede School (PDF 70,9 KB) goed. De VGC realiseert en verankert deze visie door bovenlokale communicatie en lokale coördinatie mogelijk te maken en door subsidies toe te kennen aan Brede Scholen in Brussel.

Meer info:

De bovenlokale samenwerking van de Brede Scholen in Brussel krijgt vorm door:

  • structurele samenwerking met de transversale werkgroep Brede School binnen de VGC
  • expertise-uitwisseling met Brusselse bovenlokale partnerorganisaties
  • aanbod op vraag van (groepen) geïnteresseerden en betrokkenen bij de uitbouw van Brede Scholen

Het Onderwijscentrum Brussel werkt samen met expertisecentra en andere betrokkenen bij Brede School: