Brede School en breed leren

Breed leren

Kinderen en jongeren leren altijd en overal. Breed leren is altijd leren: op school én na de schooluren. Maar breed leren is meer. Het is verbindingen leggen tussen wat je op school leert met de wereld daarbuiten. Breed leren is binnenschools en buitenschools leren.

Interessante activiteiten voor je klas vind je op Klas in Brussel, een online platform voor en door Brusselse leerkrachten.

Brede School

Een Brede School is niet één school, maar een samenwerkingsverband tussen organisaties, waaronder één of meerdere scholen. Samen werken die organisaties aan een brede leer- en leefomgeving. Scholen, organisaties, ouders en buurt slaan de handen in elkaar. Het doel is dat alle kinderen en jongeren in de buurt zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Brede School Brussel

Diversiteit, sociale ongelijkheid, meertaligheid en armoede hebben een grote impact op het  leven van kinderen en jongeren.  Om hen voldoende voor te bereiden op het leven in een grootstad is er nood aan een integrale en gecoördineerde samenwerking  tussen partners uit verschillende sectoren (onderwijs, sport, welzijn, cultuur…).

Op 16 december 2010 keurde het College van de VGC een visietekst Brede School (PDF 70,9 KB) goed. De VGC realiseert en verankert deze visie door bovenlokale communicatie en lokale coördinatie mogelijk te maken en door subsidies toe te kennen aan Brede Scholen in Brussel.

Meer info:

Platform Brede School Brussel

Het Platform Brede School Brussel binnen het Onderwijscentrum Brussel zorgt voor ondersteuning en kwaliteitsbewaking van de lokale Brede Scholen in Brussel.

Coaching en begeleiding

De Brusselse bredeschoolcoördinatoren kunnen rekenen op:

Benieuwd naar het verloop van een vorming voor bredeschoolcoördinatoren? Lees het verslag van 'Kijk eens over het muurtje' van maart 2019 (PDF 1.04MB).

Studie en ontwikkeling

Expertiseontwikkeling over Brede School komt de kwaliteit van de Brusselse Brede Scholen ten goede. Concreet gaat het over:

  • instrumenten en materialen uitwerken voor het proces van kwaliteitsverbetering in de Brede Scholen
  • Brusselse bredeschoolexpertise en praktijkvoorbeelden verzamelen

Bovenlokale samenwerking

De bovenlokale samenwerking van de Brede Scholen in Brussel krijgt vorm door:

  • structurele samenwerking met de transversale werkgroep Brede School binnen de VGC
  • expertise-uitwisseling met Brusselse bovenlokale partnerorganisaties
  • aanbod op vraag van (groepen) geïnteresseerden en betrokkenen bij de uitbouw van Brede Scholen

Het Platform Brede School Brussel werkt samen met expertisecentra en andere betrokkenen bij Brede School: