Instrumenten en materialen Brede School

Eigen publicaties

Achtergrondinformatie en literatuur

De onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel heeft een uitgebreide collectie publicaties over Brede School.
De literatuurlijst is te raadplegen via de catalogus van de onderwijsbibliotheek.

Hieronder vind je alvast een selectie van de basiswerken. Deze publicaties zijn ook online raadpleegbaar.

Publicaties Steunpunt Diversiteit en Leren

Wat is een Brede School? Een referentiekader.(PDF 4,35 MB) - Ernalsteen, V. & Joos, A. (2010)

De Brede School is in opmars in Vlaanderen. Lokale besturen, organisaties en scholen trekken meer en meer de kaart van de Brede School. Maar ondanks (of dankzij) deze groei blijft het vaak onduidelijk waar een Brede School nu precies voor staat. Het referentiekader, ontwikkeld door het Steunpunt Diversiteit en Leren, wil hieraan tegemoet komen.

Wat doet een Brede School? Werken aan een brede leer- en leefomgeving.(PDF 4,18 MB) - Ernalsteen, V. & Joos, A. (2011)

In deze brochure van Steunpunt Diversiteit en Leren staat het werken aan een brede leer- en leefomgeving centraal. Er worden enkele basisconcepten toegelicht. Bovendien biedt de brochure een waaier aan materiaal en voorbeelden om de eigen inhoudelijke bredeschoolwerking vorm te geven of te optimaliseren.

De impact van Brede School. Een verkennend onderzoek. - Joos A., Ernalsteen, V., Engels, M. & Morreel, E. (2010)

Van 2006 tot 2009 volgde het Steunpunt Diversiteit en Leren 17 proefprojecten op om de mogelijkheden en valkuilen van de Brede School te verkennen. Het proces van deze proefprojecten werd van nabij opgevolgd en de structuur, inhoud en impact werden in kaart gebracht. In deze brochure biedt het Steunpunt Diversiteit en Leren een inkijk in de verzamelde informatie.

Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten.(PDF 8,69 MB) - Ernalsteen, V.; Blaton, L. & Joos, A. (2012)

Dit boekje is het vierde in een reeks over het hoe en waarom van Brede Scholen. In deze publicatie wordt ingegaan op de verschillende stappen in het opstarten van Brede School. Op basis van ervaringen van Brede Scholen, werden concrete tips en aanbevelingen geformuleerd over dingen waarmee je best rekening houdt bij het starten met een Brede School. Het laatste hoofdstuk bevat heel wat methodieken die je kan gebruiken om in een samenwerkingsverband rond verschillende thema’s aan de slag te gaan.

Ouders aan boord van de Brede School. - Blaton, L.

Deze publicatie gaat na hoe een partnerschap met ouders en Brede Scholen vorm kan krijgen. Binnen Brede Scholen is dit complex. Het gaat over de relatie tussen kind, ouders en de Brede School. Die Brede School bestaat dan weer uit allerlei instellingen en instanties: basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang, welzijnsinstellingen, En deze partners geven afzonderlijk vaak een andere invulling aan partnerschap met ouders. Brede Scholen zijn kortom zeer divers qua invulling. Deze publicatie heeft tot doel om verschillende soorten Brede Scholen te inspireren voor het uitbouwen van een partnerschap met ouders. (U kan deze publicatie ontlenen in de Onderwijsbibliotheek, maar ook online downloaden via: http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/nl/materiaal/ouders-aan-boord-van-de-brede-school-brede-school-ahoy)

Oberon

Handboek Brede School. 0-12 jaar.(PDF 3,33 MB) - Van der Grinten, M., Walraeven, M. Studulski, F., Hoogeveen, K. (2004). Oberon/Sardes, Utrecht.

Het Handboek biedt praktische en direct toepasbare werkwijzen voor een systematische aanpak. Daarbij wordt gekeken naar alle aspecten van de Brede School: inhoud, organisatie, personeel, huisvesting, beheer en financiering. Als rode draad presenteert het Handboek een globaal tienstappenplan voor het tot stand brengen van een Brede School voor leerlingen van 0-12 jaar. De stappen worden verspreid over het Handboek verder uitgewerkt.