Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid omvat de samenwerking en communicatie tussen de school van de leerlingen en hun ouders in de breedste zin van het woord. Het doel is de ontwikkelingskansen en het welbevinden van de leerlingen te bevorderen. Uit onderzoek is immers gebleken dat ouderbetrokkenheid – en dan vooral de betrokkenheid thuis - een positief effect heeft op het welbevinden, de werkhouding en het sociaal functioneren van leerlingen maar ook op hun cognitief functioneren en schoolprestaties.

Binnen de Brusselse context is het voor scholen en ouders niet steeds gemakkelijk om samen te werken en vlot en open met elkaar te communiceren. Brussel wordt immers gekenmerkt door een grote culturele diversiteit, een meertalige bevolking en een hoog percentage kansarmoede.

Het uitwerken van een doordacht ouderbeleid vraagt om een integrale en gecoördineerde aanpak. Een gelijkwaardig partnerschap tussen school en ouders is het streefdoel. Een positieve en open attitude is daarbij een belangrijke succesfactor. Om dit alles te realiseren is het essentieel dat school en ouders elkaar leren kennen.

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt scholen bij deze uitdaging. Enerzijds bieden wij vormingen aan voor leerkrachten en directies omtrent ouderbetrokkenheid, anderzijds kunnen scholen ook beroep doen op onze vraaggestuurde ondersteuning.

Scholen kunnen naast het Onderwijscentrum Brussel ook beroep doen op het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer en het Huis van het Nederlands. In het project "Mijn kind gaat naar school. Ik ook" wil Brusselleer in samenwerking met de school de competenties van laaggeletterde ouders versterken. Zo kunnen zij de schoolloopbaan van hun kinderen zo goed mogelijk ondersteunen. Het project werkt aan de zelfredzaamheid van de ouders binnen de school en stimuleert hun onderwijsondersteunend gedrag. De inhoud van de lessen (bijvoorbeeld taalstimulering in de thuissituatie, vrije tijd en spelend leren, communicatie met de school, ...) wordt bepaald in samenspraak met de ouders en de school.

Het Huis van het Nederlands organiseert vormingen duidelijke taal voor schoolteams. Daarnaast kunnen scholen op hen een beroep doen voor:

- infosessies voor ouders rond het leren van Nederlands

- conversatietafels Nederlands voor ouders

- lessen Nederlands voor ouders

Meer info: http://huisnederlandsbrussel.be/nederlandsvoorouders

Het Onderwijscentrum Brussel werkte een visietekst uit over ouder- en buurtbetrokkenheid (PDF 334,81 KB).

Het Onderwijscentrum Brussel werkt mee aan de ontwikkeling van een ondersteuningstool ouderbetrokkenheid. Deze tool zal onderwijsondersteuners helpen om op een adequate manier te werken aan ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs.