Taalbeleid

Iedere Brusselse school wordt geconfronteerd met meertaligheid. Om hierop in te spelen is een taalbeleid (of talenbeleid) onontbeerlijk. Wat houdt taalbeleid precies in? Hoe ontwikkel je een taalbeleid, en wie betrek je daarbij?

Een taalbeleid is het geheel van afspraken en structurele initiatieven van en met alle schoolbetrokkenen over de manier waarop de school omgaat met taal en taaldiversiteit. Hierbij staat de leerling centraal: het doel van een taalbeleid is steeds om de onderwijsleersituatie en de leerresultaten van alle leerlingen te verbeteren. Dit is enkel mogelijk wanneer alle schoolbetrokkenen werken aan een gemeenschappelijke en consistente visie en houding en wanneer de school doelgericht samenwerkt met ouders en buurt. 

Het taalbeleid van een school  richt zich op verschillende facetten: taal als leergebied op zich (Nederlands, klassieke talen, moderne talen, ...), taal als instructie- en leermiddel bij alle vakken en taal als communicatiemiddel bij schoolgebonden activiteiten.

Ouders zijn een belangrijke actor bij het ontwikkelen van een taalbeleid. Zij hebben immers het meest te maken met de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast kan de taalontwikkeling van een kind moeilijk los gezien worden van de omgeving waarin het leeft: de buurt bepaalt ook grotendeels de talige input die het kind krijgt.

De school moet dan ook de ouders en de buurt betrekken in het sleutelen aan een taalbeleid. De talige bagage die kinderen van buiten de school mee krijgen, moet ook een plaats krijgen in het taalbeleid. Het Onderwijscentrum Brussel  hecht daarom belang aan de thuistalen van het kind. Slechts wanneer de meertalige realiteit waarin de kinderen leven, erkend en gewaardeerd wordt, kan er een positieve leeromgeving gecreëerd worden. Alleen zo kan het taalbeleid een wezenlijk verschil maken voor de  taalontwikkelingskansen van het kind.

Brusselse basis- en secundaire scholen met vragen rond taalbeleid kunnen bij het Onderwijscentrum Brussel terecht voor vormingen en uitwisseling en ondersteuning op maat.

Meer lezen?

  • Handboek Taalbeleid Basisonderwijs. - Kris Van den Branden (2010)  Leuven, ACCO
  • Handboek Taalbeleid Secundair Onderwijs. - Nora Bogaert & Kris Van den Branden (2011) Leuven, ACCO.

Deze boeken zijn te vinden in de onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel.