Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) versterken samenwerking

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en de netgebonden begeleidingsdiensten (PBD) van de verschillende onderwijskoepels gaan intensiever samenwerken. Dat moet een gestroomlijnder aanbod bieden, met onder andere meer aandacht voor de aanpak van het lerarentekort. 

Elke school staat voor de uitdaging de minimumdoelen te bereiken bij alle leerlingen en hen toekomstperspectief te bieden voor hun verdere schoolloopbaan en maatschappelijke integratie in de samenleving. Scholen in Brussel worden bij het realiseren van deze doelen geconfronteerd met een aantal grootstedelijke uitdagingen zoals meertaligheid, armoede, maar ook een immens leerkrachtentekort. Het OCB en de PBD willen daarom hun krachten in Brussel maximaal bundelen.

In 2015 sloten het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en de netgebonden begeleidingsdiensten (PBD) van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Gemeenschapsonderwijs en het Onderwijs voor Steden en Gemeenten al een samenwerkingsprotocol af. Via dit samenwerkingsprotocol wilden deze begeleidingsdiensten de onderlinge uitwisseling, afstemming en samenwerking tussen het OCB en de PBD in Brussel versterken. In september 2022 zaten deze partners opnieuw rond de tafel met als opdracht de samenwerkingsafspraken te vernieuwen op basis van de actuele Brusselse onderwijsuitdagingen. Dit leidde vandaag tot een actualisering van het bestaande protocol met onder andere meer aandacht voor het leerkrachtentekort.

Het OCB, entiteit van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, heeft de opdracht om extra ondersteuning te voorzien voor de Brusselse scholen rond inhouden die voortvloeien uit de eigenheid van de Brusselse situatie. Concreet gaat dit bijvoorbeeld over het professionaliseren van Brusselse leerkrachten met betrekking tot taalonderwijs en omgaan met meertaligheid of scholen helpen bij het ontwikkelen van een ouderbeleid. Het OCB neemt ook verschillende initiatieven om het leerkrachtentekort aan te pakken.

De PBD hebben in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap een reguliere begeleidingsopdracht en een aantal aanvullende opdrachten voor alle scholen in Vlaanderen en Brussel. Ze begeleiden bijvoorbeeld de scholen bij het kwaliteitsvol realiseren van hun pedagogisch project of het wegwerken van actiepunten, vastgesteld door de onderwijsinspectie. Verder nemen de PBD ook nascholingsinitiatieven en ontwikkelen ze acties met betrekking tot het leerkrachtentekort.

In het protocol maken het OCB en de PBD afspraken over maximale afstemming en complementariteit in de ondersteuning van Brusselse scholen. Op die manier willen deze onderwijspartners hun slagkracht en de concrete hulp op de scholen verhogen. Er wordt in deze samenwerking ook ruimte gecreëerd om van elkaar te leren en expertise uit te wisselen.

In het kader van het leerkrachtentekort ontwikkelen het OCB, de PBD een complementaire werking op het vlak van aanvangsbegeleiding en ondersteuning van schoolbeleid en schoolorganisatie.