Ondersteuningsaanbod 2021-2022

Een Brusselse school heeft heel wat uitdagingen en noden die vaak samenhangen met de specifieke Brusselse context. Daarnaast hebben leerlingen nog extra leervertraging opgelopen door corona. Ook daarin kan OCB een belangrijke rol opnemen bij analyse en ondersteuning. De aanvragen voor het schooljaar 2021-2022 zijn inmiddels afgerond, maar op deze pagina vind je alvast meer uitleg over het aanbod.

Om op de diversiteit van de noden te kunnen inspelen, biedt het OCB verschillende mogelijkheden aan:

Vraaggestuurde schoolondersteuning

Op basis van de ondersteuningsnood en schoolcontext wordt in overleg een traject op maat uitgewerkt. Dat kan op verschillende niveaus (leerkracht, team, beleid), op verschillende manieren (overleg, klasinterne ondersteuning, vorming, praktijkuitwisseling, lerende netwerken), met variatie in duur (trimester, schooljaar) en voor het hele team of voor een deel van het team.

Aanbodgestuurde schoolondersteuning met drie nieuwe trajecten

De school kan ook intekenen op een aanbodgestuurd traject met een aantal vaste elementen die op maat van de school verder worden uitgewerkt. Volgend schooljaar worden zeven trajecten aangeboden (zie onder). Op basis van de beginsituatie van jouw school stellen we een passend pakket samen.

OCB-helpdesk 

Voor scholen zonder ondersteuner en ondersteuningstraject hebben we de OCB-helpdesk opgestart. In de loop van een schooljaar ontstaan soms nieuwe uitdagingen: een anderstalige nieuwkomer in een klas, een groepje leerkrachten wil meer weten over taalgericht vakonderwijs, een nieuwe leerkracht wegwijs maken in de taalmethode ... Op elk moment van het schooljaar kun je de OCB-helpdesk contacteren.

Naast deze schoolondersteuning (vraag, aanbod, helpdesk) kunnen leerkrachten intekenen op schooloverstijgende vormingen, leerlabo’s of trajecten zelfstandig leren. Lees hier meer over dit aanbod.

Extra info: Aanbodgestuurde trajecten

Traject: Taalscreening en en taalintegratietrajecten (BaO en SO)

Grijp de verplichte taalscreening aan om het talenbeleid en taalonderwijs van je school bij te stellen. Samen zoeken we op basis van recent onderzoek antwoorden op vragen als: wat is de meerwaarde van de verplichte taalscreening? Wat is de plaats ervan binnen een talenbeleid en een brede evaluatie? Wat is een taalintegratietraject en hoe vul je dit best in?

Met deze inzichten en met aandacht voor de Brusselse meertalige context gaan we aan de slag met de resultaten van de taalscreening. We zoeken uit hoe we met een doordachte aanpak op school-, klas- en leerlingniveau de onderwijspraktijk beter kunnen afstemmen op de taalleerbehoeften van de leerlingen. Het traject kan een belangrijke rol vervullen in de aanpak van leervertraging.

Traject: Taalbeleid in een meertalige context (BaO en SO)

Taal en meertaligheid blijven in onze Brusselse scholen zowel een kans als een uitdaging. In dit traject gaan we met het schoolteam breed kijken naar taal in en rondom de school. We leggen de beginsituatie vast met een analyse op leerling-, leerkracht- en schoolniveau. Dat vormt een belangrijk onderdeel en zal de school in staat stellen om de taalleerbehoeften van de leerlingen en de ondersteuningsnoden van de leerkrachten in beeld te brengen en één of meerdere prioriteiten te bepalen: taal als vak, taal in andere vakken en taal buiten de klas.

Via dit traject kan de school het bestaande talenbeleid verbeteren en/of een nieuw talenbeleid opstellen.

Traject: Meertaligheid (BaO en SO)

In dit traject verwerven we met het schoolteam inzichten op het vlak van taalverwerving en meertalig opgroeien vanuit drie centrale vragen: hoe leer je taal, wie zijn mijn leerlingen en hoe ga ik met meertaligheid aan de slag in mijn school?
We ontwerpen samen met de school een traject op maat en ontwikkelen een aangepast talenbeleid. Hiervoor voorzien we in vormingsmomenten, gaan we op zoek naar een gedragen visie en introduceren we methodieken en toepassingen voor in de klas.

We maken voor dit traject actief gebruik van de materialen en inzichten uit onze website www.brusselvoltaal.be.

Traject: Armoede en onderwijs (BaO en SO)

Voor dit traject bieden we twee mogelijke invalshoeken aan, die we in het analysegesprek verder kunnen uitwerken:

  1. Een op de drie kinderen in Brussel groeit op in armoede. Het betalen van de schoolrekening is voor deze gezinnen dikwijls een groot probleem. Tegelijkertijd bezorgen de onbetaalde rekeningen de scholen een financiële kater. Een begeleidingstraject in samenwerking met vzw Krijt ondersteunt de school om een antwoord te vinden op deze problematiek.
  2. In dit traject verwerven we met het schoolteam inzichten over onderwijs en armoede. Deze inzichten bieden leerkrachten houvast bij het omgaan met kwetsbare leerlingen tijdens de lessen en geven de school ondersteuning om een armoedebeleid te ontwikkelen.

Traject: Leer- en klasklimaat (met focus op de derde graad BaO en de eerste graad SO) – NIEUW

Gedrag van leerlingen en klasmanagement zijn een grote uitdaging voor (beginnende) leerkrachten in een grootstad als Brussel, waar straat-, thuis- en schoolcultuur niet altijd met elkaar overeen komen. In dit traject willen we in de eerste plaats, vanuit de bestaande praktijk, met het schoolteam nadenken over de onderbouw van een goed leer- en klasklimaat (veilig pedagogisch klimaat; opgroeien en leren in een grootstedelijke omgeving; kwaliteitsvol lesgeven; geloven in alle leerlingen; geloven in de impact als leerkracht). Het gaat het hier minstens over de realisatie van de leerdoelen, maar ook over socialisatie en persoonsvorming.

We zoeken met de school welke materialen en methodieken gebruikt kunnen worden op maat van de school (bv. Eigen Wijs! voor tieners). Dit ondersteuningstraject situeert zich binnen de brede basiszorg en gaat niet over de aanpak van individuele leerlingen met specifiek problematisch gedrag.

Traject: Onderwijsondersteunend thuisklimaat - de rol van school en ouders (BaO en SO) – NIEUW

Uit onderzoek blijkt dat thuisbetrokkenheid het grootste effect heeft op leerprestaties en welbevinden van leerlingen. In dit traject werken we samen met de school aan een gedragen visie op partnerschap met ouders waarin de nodige aandacht gaat naar het onderwijsondersteunend thuisklimaat. We krijgen zicht op wat dit kan inhouden in de superdiverse Brusselse context.

We denken met de school na over de rol van ouders en leerling enerzijds, en over de rol van de school en de leerkracht anderzijds.

We gaan op zoek naar de acties die bijdragen aan een onderwijsondersteunend thuisklimaat. We doen dit op maat van de school, ouders, leerlingen. 

Traject: Outdoor learning (BaO en SO) – NIEUW

Heel wat scholen proefden het voorbije jaar van de mogelijkheden van Outdoor Learning en willen hier in de toekomst verder op inzetten. 

In dit traject integreren we Outdoor Learning als een krachtige en betekenisvolle aanpak in de dagelijkse lespraktijk van het schoolteam. We gaan hierbij op zoek naar leerkansen op school en in de buurt van de school, in lijn met het curriculum.

Dit traject loopt in nauwe samenwerking met onze educatief medewerker van MOS: duurzame scholen, straffe scholen.