Visie & missie

Missie

Het Onderwijscentrum Brussel wil de kansen van alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vergroten. Al deze kinderen en jongeren moeten vanuit hun sociale, culturele en talige diversiteit de nodige sleutelcompetenties kunnen verwerven die ze nodig hebben in de maatschappij van de 21ste eeuw. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vindt in het OCB een deskundige partner om aan deze gezamenlijke missie te werken.

Visie

De werking van het Onderwijscentrum Brussel is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten.  Via tal van acties en projecten worden deze inzichten ook actief uitgedragen. Binnen het OCB gaat veel aandacht naar studie en reflectie over onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context. Op deze manier tracht het OCB zijn expertise steeds verder te ontwikkelen.

Om deze missie te realiseren beschikt het OCB over expertise en een ruim ondersteuningsaanbod in functie van de ontwikkeling van doelgerichte werkingen (school, brede school, speelpleinen,…) met sterke medewerkers (directies, leraren, begeleiders, coördinatoren,…) in een krachtige leer- en leefomgeving met het oog op maximale leer- en ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren in Brussel.

Het OCB heeft hierbij specifiek aandacht voor volgende inhouden:

  • taal en meertaligheid
  • ouder- en buurtbetrokkenheid
  • spel en spelen
  • omgaan met diversiteit en armoede
  • Brede School en breed leren.