BXL ZKT LKR Kick-off 14 mei 2019

flap om aan te vullen met post-its

Verloop kick-off 14 mei 2019

Tijdens de kick-off van BXL ZKT LKR kwamen een twintigtal geëngageerde leerkrachten samen om na te denken over datgene wat leerkrachten in Brussel kunnen doen om de uitdagingen in het Nederlands onderwijs aan te pakken.

De geïnteresseerden waren welkom vanaf 15.30 uur in het Onderwijscentrum Brussel. Een inspiratiemuur weerspiegelde de ideeën en meningen van onderwijsspecialisten, de pers en de publieke opinie. Filmpjes, quotes, blogposts, tweets en artikels informeerden de deelnemers over verschillende onderwijsthema’s.

Tegelijkertijd peilden we naar de verwachtingen van de leerkrachten en hun vragen, verzuchtingen en ideeën.

Op basis van de input van de leerkrachten werden inhoudelijke  thema’s afgebakend. De leerkrachten kozen een bepaald thema om grondig te bespreken en te evalueren.

Hoe was de sfeer tijdens de kick-off? Bekijk de hoogtepunten op instagram.

 

Thema 1: Leerkrachtentekort en leerkrachtenverloop

Ambitie

 • werken aan een stabiel leerkrachtenteam via een krachtig personeelsbeleid
 • creatief omgaan met het stijgende lerarentekort en toch de samenleving blijven aanspreken op haar medeverantwoordelijkheid
 • aandacht voor directietekort

Troeven

 • onderwijs in Brussel is uitdagend en gevarieerd
 • Brussel heeft veel mogelijkheden als onderwijsstad en leerstad

Ideeën

 • blijvend en 'anders' inzetten op aanvangsbegeleiding
 • zoeken naar de pijlers van een krachtig en eigentijds personeelsbeleid
 • goede praktijken delen over creatief omgaan met lestijden, groepssamenstelling… die rekening houden met een onvolledig schoolteam
 • de uitdagingen van het leerkrachtentekort constructief confronterend in de actualiteit brengen

 

Thema 3: Perceptie leerkrachtenberoep

Ambitie

 • inzetten op waardering van het leerkrachtenberoep door de successen zichtbaar te maken in de media, bij ouders, kinderen…: onderwijs op een positieve manier in de media brengen
 • het beroep van leerkracht opnieuw populair maken, het aanzien van het beroep binnen de maatschappij vergroten

Troeven

 • passie: leerkracht is meer dan alleen een job
 • als leerkracht kan je het verschil maken, het is een job met maatschappelijke relevantie

Ideeën

 • inzetten op positieve beeldvorming via film, verhalen, goede praktijken…  in de media, ook buiten Brussel
 • inzetten op 3de graad SO die het leerkrachten beroep echt leert kennen: inleefdagen organiseren
 • ambassadeurschap

 

Thema 5: Parters, omkadering, begeleiding

Ambitie

 • een beroep kunnen doen op effectieve ondersteuning, zowel materieel als van diensten, binnen een overzichtelijk en toegankelijk ondersteuningslandschap - effectieve ondersteuning betekent flexibel, intensief, aanwezigheid op school en tot op de klasvloer, afstemming en samenwerking tussen de verschillende partners
 • het hiaat van aanspreekpunten voor ondersteuning binnen fase 2 van het zorgcontinuüm dichten
 • nieuwe en ervaren leerkrachten inhoudelijk én persoonlijk ondersteunen
 • expertise en talenten van leerkrachten benutten

Troeven

 

 • Onderwijscentrum Brussel als centrale actor
 • Brede school zorgt voor verbindingen

Ideeën

 • inzetten op co-teachen, flexibele organisatievormen, creatief inzetten van lestijden, efficiënte (samen)werking ontwikkelen (anders overleggen), ‘tijd’ creëren voor leerkrachten
 • flexibele invulling van takenpakket van leerkrachten (talenten gebruiken)
 • flexibele invulling van begeleiding (ondersteuners spelen in op actuele realiteit van elke school)
 • subsidies niet op basis van aanvragen, maar eerlijk verdelen onder alle scholen op basis van enkele relevante criteria
 • leerkrachten en begeleiders versterken in expertise rond fase 2 van het zorgcontinuüm - professionaliseren van schoolteams op vlak van zorg
 • partnermarkt organiseren en ‘Klas in Brussel’ verder uitbouwen
 • schoolteam uitbreiden met ouders, opvangpersoneel, leerlingen (bv. oudere leerlingen werken op bepaalde momenten mee in klassen,opvang…)

Thema 2: Perceptie onderwijs in Brussel

Ambitie

 • inzetten op positieve beeldvorming over onderwijs en Brussel
 • onderwijs in Brussel moet de eerste keuze worden van leerkrachten

Troeven

 • (onderwijs)mogelijkheden stedelijke omgeving
 • voldoening dankzij uitdagende context
 • gemengde schoolteams

Ideeën

 • onderwijs in Brussel zichtbaar en tastbaar maken via bestaande of nieuwe kanalen (Klasse, Klascement, lerarenopleidingen, studiedagen/symposia, uitwisselingen, media…)
 • leerkrachten beter inzicht geven in de leefwereld van de leerlingen, mogelijkheden van Brussel…
 • Brussselaars (die leerkracht zijn) tonen hun buurt in Brussel aan andere leerkrachten

 

Thema 4: Leefwereld van kinderen én jongeren in Brussel

Ambitie

 • de Brusselse diversiteit en leefwereld ten volle benutten: bied kinderen en jongeren zowel spiegels (rolmodellen waarin ze zich herkennen) als ramen (een venster op de wereld, opentrekken van hun leer- en leefwereld)
 • de diversiteit in de leerkrachtenteams verhogen

Troeven

 • Brede Scholen met breed netwerk aan diverse partners
 • potentieel leerplannen mens en maatschappij
 • kinderen en jongeren & ouders als partners van leerkrachten om die ambitie waar te maken

Ideeën

 • TV KLASSE over Brussel
 • allerlei manieren benutten om als leerkracht verbinding te maken met de leefwereld van de leerlingen: ouders mee op uitstap, buitenschoolse activiteiten mee organiseren, kennismakingsgesprekken in het begin van het schooljaar, leefwereld kinderen in de klas halen…
 • focus op talenten van de kinderen
 • krachtig uitbouwen van leerlingenparticipatie

Thema 6: Communicatie en samenwerking in teams

Ambitie

tijd en openheid om constructief, efficiënt en doelgericht te communiceren

Troeven

 • aangename leraarskamer, humor, talenten van leerkrachten
 • een veilig klimaat waarin falen mag
 • transparantie over en betrokkenheid bij alles wat zich in en rond de school afspeelt

Ideeën

 • werkgroep waardering en personeelszorg opstarten binnen scholen
 • successen vieren
 • actief de handen uit de mouwen steken: zeker één dag per jaar iets “doen”
 • in kaart brengen van talenten in het team
 • overleg kunnen plannen met mensen die expertise hebben
 • flexibeler omgaan met invulling functie
 • investeren in informele momenten
 • draaiboek voor aanvangsbegeleiding
 • meter- en peterschap
 • externe organisatie kan veranderingsprocessen en groepsdynamiek faciliteren

Thema 7: Werkdruk

Ambitie

planlast maximaal reduceren tot wat nuttig en nodig is

Troef

talenten, interesses, engagement van leerkrachten

Ideeën

 • totale takenpakket van de leerkracht in kaart brengen: concreet benoemen + workload, competenties… aan koppelen + inzetten op talenten
 • co-teachen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • streven naar continuïteit in het takenpakket van (beginnende) leerkrachten (op vlak van klasgroep die de leerkracht begeleidt en op vlak van materialen waarmee gewerkt wordt)
 • partnerschap met ouders met het oog op het verlichten van de werkdruk
 • meer collegialiteit en waardering