Brede School en breed leren

Brede Scholen zetten de schoolpoort open en halen de buurt binnen. In een Brede School werken organisaties of verenigingen uit verschillende sectoren samen met een of meer scholen uit dezelfde buurt. Deze samenwerking vertrekt vanuit de noden en de mogelijkheden van de leerlingen. Scholen, organisaties, ouders en buurt slaan de handen in elkaar om een brede leer- en leefomgeving te creëren waarin álle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen krijgen.

Elke Brede School kiest een lokale coördinator en een stuurgroep die samen de missie en de visie van dit duurzame samenwerkingsverband bepalen. Daaruit ontstaan nieuwe activiteiten en projecten binnen en buiten de schoolmuren. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar kinderen en jongeren in armoede.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) realiseert en verankert haar visie op Brede Scholen in Brussel door subsidies toe te kennen aan lokale initiatieven. Toch kan de manier waarop Brede Scholen in Brussel vandaag georganiseerd zijn, nog beter. De VGC startte in 2021 een verduurzamingstraject om dat aan te pakken. De cel Stedelijk Beleid betrekt hierbij de vele stakeholders in het Brede School verhaal om samen tot een gedragen verandering te komen.

© Lander Loeckx

Wat is breed leren?

Kinderen en jongeren leren altijd en overal. Breed leren is binnen- en buitenschools leren. Het is verbindingen leggen tussen wat je op school leert en de wereld daarbuiten.

Breed leren is kinderen en jongeren competenties laten verwerven in onderlinge samenhang en binnen een concrete maatschappelijke context. Kinderen en jongeren oefenen zo competenties in een levensechte context. Hier komen ze in aanraking met andere mensen, invalshoeken en activiteiten … Breed leren gebeurt in de vrije tijd, maar ook vaak tijdens de schooluren. Het curriculum van de school verbinden we dan aan een concrete praktijk of activiteit buiten de school.

 

Ondersteuning aan Brusselse Brede Scholen

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) biedt ondersteuning en kwaliteitsbewaking voor de lokale Brede Scholen in Brussel. Brede Scholen hebben diverse noden rond professionalisering. OCB heeft een vormingsaanbod voor coördinatoren Brede School. Dat bestaat uit een basisaanbod, een vast aanbod en een keuzeaanbod voor alle Brede Scholen.

  • Het basisaanbod richt zich specifiek op startende coördinatoren, partners of stuurgroepleden. Vormingen als ‘Wat is een Brede School?’ of ‘Hoe evalueer ik mijn Brede School’ zijn onmisbaar voor een nieuwe coördinator.
  • Het vaste aanbod behandelt interessante thema’s voor alle Brusselse Brede Scholen. Het speelt in op tendensen in de Brusselse Brede Scholen en de actualiteit. Tijdens deze momenten kunnen alle bredeschoolcoördinatoren elkaar ontmoeten en leren van elkaar.
  • Het programma van het keuzeaanbod bestaat uit diverse thema’s en praktijken waar Brede Scholen op basis van hun noden op intekenen. Waar de ene brede school vooral focust op het vrijetijdsaanbod zet een ander bredeschoolnetwerk vooral in op ouderbetrokkenheid. Afhankelijk van de lokale noden tekenen de coördinatoren dus in op het keuzeaanbod dat OCB aanbiedt.

Iedere lokale coördinator werkt samen met een ondersteuner van het OCB een ondersteuningstraject op maat uit. Vertrekpunt daarbij zijn de uitdagingen en ambities van de lokale Brede School en de noden van de coördinator. De ondersteuningsinhouden passen binnen een of meerdere pijlers van het referentiekader Brede School. De coördinator en de ondersteuner nemen zo het proces, de visie of de praktijk van de Brede School onder de loep.

In de ondersteuningstool Brede School van het OCB vind je heel wat informatie over Brede Scholen, tips en tricks en praktijkvoorbeelden. Een onmisbaar instrument voor iedereen die aan de slag wil met Brede School.

© Lander Loeckx