Meertaligheid

Meertaligheid is de norm bij leerlingen in het Brussels onderwijs. Die meertaligheid is daarom een belangrijk uitgangspunt om met leerlingen te werken aan hun taalvaardigheid. Bovendien zorgt de erkenning van die meertaligheid ervoor dat leerlingen zich thuis voelen op school. Zo durven ze de kennis die ze in andere talen al opbouwden, ook gebruiken bij het leren.

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt scholen en biedt daarnaast vormingen aan die hen de nodige inzichten geven om effectief te leren in de meertalige context.

Tijdens een ondersteuningstraject bepaalt de school samen met de ondersteuner de focus:

  • Hoe een schoolspecifiek talenbeleid uitwerken?
  • Hoe aan de slag gaan met de talige diversiteit van de leerlingen?
  • Hoe ingaan op de specifieke noden van meertalige leerlingen?

Raadpleeg voor meer info over meertaligheid het webplatform Brussel vol Taal. Dat kijkt met een Brusselse bril naar meertaligheid in het onderwijs. Het platform bundelt materiaal, gidst je erdoorheen, zorgt voor een logische opbouw en biedt overzicht.

© Lander Loeckx

Talenbeleid

De diversiteit in de Brusselse scholen neemt sterk toe. Daardoor verandert ook de talige bagage van de leerlingen. Om daar doelgericht mee om te gaan, is het belangrijk dat scholen een talenbeleid ontwerpen waar het hele team zich in vindt. Zo’n gedragen talenbeleid versterkt de taalvaardigheid van alle leerlingen.

Het Onderwijscentrum Brussel zet scholen op weg om hun talenbeleid uit te bouwen. Samen met de school denkt het OCB na over de factoren die daarin een rol spelen:

  • Waar ligt de school?
  • Wie zijn de leerlingen?
  • Welke inzichten en overtuigingen hebben de leerkrachten?

Een talenbeleid werkt pas als het schoolspecifiek is en afgestemd op de context van de school en op het team. Het Onderwijscentrum helpt de scholen daarbij via ondersteuning of vormingen. Op de website Brussel Vol Taal hebben scholen bovendien toegang tot de online tool ‘Omgaan met talige diversiteit op school’. Die tool is het startpunt om een talenbeleid voor je school op te stellen.

© Lander Loeckx

Effectieve didactiek in een meertalige klas

Om effectief tot leren te komen in een meertalige context moet je niet alleen rekening houden met wat het beste werkt voor het leren. Je moet ook nadenken over hoe leerlingen doeltreffend talen leren. Alleen zo doorlopen ze een succesvolle schoolcarrière.

Het Onderwijscentrum Brussel verzamelde op de website Brussel Vol Taal basiselementen om effectief te leren in een meertalige context. Daarnaast past OCB deze aanwijzingen toe tijdens ondersteuningstrajecten om leerkrachten te helpen bij taalontwikkelend lesgeven. Verder is er de vorming ‘Effectieve didactiek in een meertalige klas’ om leerkrachten te versterken.

Vreemdetalenonderwijs

De meertalige context plaatst leerkrachten vreemdetalenonderwijs voor heel wat uitdagingen. Doordat leerlingen uiteenlopende talige achtergronden hebben, is de beginsituatie van de leerlingen erg verschillend. De ene leerling spreekt thuis Frans, een andere leerling heeft geen enkele voeling met de aangeboden vreemde talen … Die taalkundige diversiteit bij de leerlingen maakt van het vreemdetalenonderwijs een complexe puzzel.

Het Onderwijscentrum Brussel helpt scholen om krachtig vreemdetalenonderwijs aan te bieden dat inspeelt op die ongelijke beginsituatie van de leerlingen. OCB biedt een vorming ‘Frans in het basisonderwijs’ aan en gaat mee op zoek naar een schoolspecifieke aanpak die een antwoord biedt op de uitdagingen van de school.

© Lander Loeckx