Spel en spelen

Spel is onmisbaar in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is een leuke, motiverende manier om allerlei ervaringen op te doen of te verwerken. Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt het spelaanbod zowel in de vrije tijd (VGC-speelpleinen, activiteiten Brede School) als op school (in de klas, op de speelplaats, tijdens pauzes, op het pleintje naast de school …).

We hebben daarbij extra aandacht voor de mogelijkheden en de uitdagingen die de grootstad biedt. Spel in de grootstad wordt gekenmerkt door een grote diversiteit. Begeleiders met een heel verschillende achtergrond komen samen met kinderen en jongeren uit verschillende woon- en opvoedingssituaties. Door spelcoaching willen we daar maximale kansen uit halen.

© Lander Loeckx

Spel in schoolcontext

Begeleid en vrij spel vind je overal op school, de hele dag door. In trajecten op klasniveau kijken we naar rijk hoekenwerk, de inrichting van de klas, executieve functies, muzische vaardigheden, STEM-vaardigheden, speels taalaanbod, gebruik van media …

In trajecten op schoolniveau kijken we onder andere naar de speeltijd of de middagpauze: hoe kunnen we een speels aanbod en sociale vaardigheden versterken? Maar we hebben ook aandacht voor de inrichting van de speelplaats, de begeleidersvaardigheden en de referentiekaders van leerkrachten en naschoolse begeleiders, de invulling van wachtmomenten, outdoor learning, de manier waarop we de buurt of de ouders kunnen betrekken in het schoolaanbod rond spel …

© Lander Loeckx

Spel in vrijetijdscontext

Kinderen en jongeren brengen vele uren door in een naschoolse context. Het bredeschoolnetwerk vormt daarbij een onmisbare brug tussen school, thuis en buurt. Het OCB ondersteunt de bredeschoolcoördinatoren, zodat we samen de uitgebreide vrijetijdsmogelijkheden van de grootstad tot bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen brengen.  

© Lander Loeckx

De VGC-speelpleinen

Op de VGC-speelpleinen hebben we aandacht voor de kracht en de rol van spelen in de ontwikkeling van kinderen. Het OCB begeleidt de speelpleinen om een uitdagend en speels aanbod te ontwikkelen. We baseren ons daarvoor op het kwaliteitscharter van de VGC en we werken samen met onze partner Vlaamse Dienst Speelpleinen.

De voorbije jaren zetten we enkele thema’s extra in de kijker. Zo hadden we aandacht voor taal en meertaligheid via het jaarthema ‘Hier spelen we met taal’. We ontwikkelden materialen om op het speelplein mee aan de slag te gaan: een checklist voor activiteiten, spel- en thema-ideeën en stimulerende filmpjes. Neem zeker een kijkje op de website van ‘Hier spelen we met taal’.

Ook inclusie is een onderwerp dat vaak aan bod komt. Elk speelplein van de VGC is inclusief: open voor kinderen met bijzondere noden. Het OCB ondersteunt speelpleinen om drempels preventief te verlagen zodat ieder kind op een gelijkwaardige manier kan deelnemen. Zo ontwikkelden we workshops, een infobrochure en een digitaal dossier dat vrij te raadplegen is voor iedereen die geïnteresseerd is. We werkten daarvoor samen met partner vzw Hubbie die de noden van kinderen in kaart brengt.

 

© Lander Loeckx