Partnerschap met Ouders

Ouderbetrokkenheid gaat over de mate waarin ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kind. Dat kan verschillen van ouder tot ouder. Voor het Onderwijscentrum Brussel (OCB) betekent dit dat iedere ouder een betrokken ouder is.

Ouderbetrokkenheid op school betekent dat je heel concreet werkt rond twee belangrijke pijlers: samenwerking en communicatie. Het doel is om de ontwikkelingskansen en het welbevinden van alle kinderen en jongeren te verhogen.

In de Brusselse context is het voor scholen en ouders niet altijd gemakkelijk om samen te werken en vlot en open met elkaar te communiceren. Brussel wordt gekenmerkt door een grote culturele diversiteit, een meertalige bevolking en een hoog percentage van mensen die in kansarmoede leven.

Daarom zijn een positieve en open attitude, een gelijkwaardig partnerschap tussen school en ouders en onderling vertrouwen belangrijke ingrediënten voor een goede school-oudersamenwerking. Om dat allemaal te realiseren is het essentieel dat ouders en scholen elkaar leren kennen.

© Lander Loeckx

Thuisbetrokkenheid maakt het verschil

Binnen ouderbetrokkenheid maken we een onderscheid tussen school- en thuisbetrokkenheid:

  • Schoolbetrokkenheid gaat over de betrokkenheid van ouders op de school.
  • Thuisbetrokkenheid gaat over de betrokkenheid van de ouders in de thuissituatie.

Binnen thuisbetrokkenheid wordt er verder nog een onderscheid gemaakt tussen Parenting@home en Teaching@home:

  • Parenting@home gaat over het aanbieden van een stimulerende leeromgeving thuis.
  • Teaching@home gaat over de inhoudelijke begeleiding van een kind door de ouder.

Uit onderzoek blijkt dat ‘good parenting at home’ leidt tot meer zelfvertrouwen, meer positieve attitudes op school en betere leerprestaties.

© Lander Loeckx

Vormingen, trajecten en het online platform ‘Communiceren met ouders’

Het Onderwijscentrum Brussel biedt vormingen aan voor leerkrachten en directies over ouderbetrokkenheid. Scholen kunnen hierover ondersteuning krijgen van het OCB.

Het OCB heeft ook een online platform ‘Communiceren met ouders’. Dat platform bevat tips en concrete instrumenten rond hoe je de samenwerking en de communicatie met ouders vorm kunt geven op school en in de klaspraktijk.

Wil je ten slotte meer weten over hoe je in de praktijk werkt aan een goed partnerschap met ouders en er verhalen uit het werkveld over horen? Luister dan eens naar de aflevering van onze podcast Urban Education 'Werken aan ouderbetrokkenheid in je klas'.

© Lander Loeckx