Omgaan met armoede

In Brussel groeit een op vier kinderen op in kansarmoede. Omgaan met de socio-economische verschillen vormt een grote uitdaging. Hoe ervaren kinderen en jongeren die in kansarmoede opgroeien hun leefwereld? Inzicht in de voorkennis en de ervaringskansen van kinderen en jongeren in kansarmoede is belangrijk om een motiverend en uitdagend leer- en leefklimaat te creëren.

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) helpt je om in je school- en klaspraktijk rekening te houden met leerlingen en ouders in kansarmoede. Dat kan via vormingen of door een beroep te doen op onze ondersteuning.

Het OCB werkt voor al zijn opdrachten over kansarmoede nauw samen met een armoedeconsulent, een opgeleide ervaringsdeskundige in de kansarmoede en sociale uitsluiting.

© Lander Loeckx

Vormingen en trajecten

In het OCB kun je kiezen voor verschillende vormingen en trajecten, met een onderwijskundige of een financiële benadering.

  • Vorming ‘kansarmoede als remmende factor bij de ontwikkeling van executieve functies’
    In deze vorming onderzoek je hoe het komt dat executieve functies trager ontwikkelen bij jongeren in kansarmoede. Je leert ook welke rol de omgeving, de leerkrachten en de ouders spelen bij die ontwikkeling en hoe je daaraan kunt werken.
  • Traject met een financiële insteek
    De armoedeconsulent en ondersteuners van het OCB begeleiden scholen om een bewust armoede- en kostenbeleid op maat uit te werken. Dit traject bestaat uit verschillende dagdelen en het loopt gedurende een schooljaar. Het OCB heeft daarvoor een samenwerkingsverband met de vzw Krijt.

Armoede is een van de zeven thema's waarrond scholen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ondersteuning kunnen aanvragen. Meer informatie daarover vind je op onze ondersteuningspagina.

© Lander Loeckx

Digitale ondersteuningstools bij kansarmoede

Het OCB biedt een aantal online instrumenten aan waarmee je meer te weten komt over kansarmoede. Zo is er het digitaal leerpad Beeldvorming: een online reflectie-instrument waarin je zelfstandig basiskennis verwerkt over het thema kansarmoede. Het leerpad is flexibel, je doorloopt het in je eigen tempo. Theorie en getuigenissen wisselen af met opdrachten, beeldmateriaal en de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Het leerpad is opgesteld in Smartschool, maar je school hoeft geen Smartschool-account te hebben om je in te schrijven. Een mail naar onderwijscentrumbrussel@vgc.be volstaat.

Daarnaast is er de snuisterwebsite ‘handvatten in de klas’. Die is er voor iedereen die in het onderwijs werkt en een zicht wil krijgen op de uitdagingen rond kansarmoede in de school en de klas. De site biedt je verschillende hefbomen die je helpen omgaan met kansarmoede in de klas.

Ten slotte neemt de armoedeconsulent ook deel aan vormingen en intervisies die Brede School organiseert voor bredeschoolcoördinatoren. Op die manier komt het thema kansarmoede aan bod in de Brede School. Deelnemers worden uitgenodigd om te reflecteren over kansarmoede, beeldvorming en toegankelijkheid.

© Lander Loeckx